تاریخچه تجارت الکترونیکی

انسان از ابتداي خلقت تا کنون روشهاي تجاري متفاوتی را تجربه کرده است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می کرد.این سیستم اشکالات فراوانی داشت.مثلا ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازي را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد می شدند. در…