28-68

خوش آمدید

با توجه به فیلتر شدن واتساپ از این صفحه برای اطلاع رسانی استفاده می کتم

واحد
شهریور
1
300000
2
300000
3
300000
4
5
900000(شارژ تابستان)

واحدها
مهر
آبان
آذر
1
300000+1000000
300000
300000
2
300000+1000000
300000
3
300000+1000000
300000
300000
4
5
– +10000000

ماه
آب
گاز
برق
نظافت
آسانسور
پشت بام
مهر
1114800
5,000,000
106000 تعویض شیر آب
آبان
1132400
59200
300000
آذر

واحدها
دی
بهمن
اسفند
1
300000
100000
2
3
4
5

لطفا روی پشت بام فرش نشورید

تعویض شیر آب پشت بام

با تشکر از آقای اصفهانی بابت خرید و تعویض

لطفا نظافت را رعایت فرمایید

لطفا مسیر رفت و آمد را نبندید