تاریخچه تجارت الکترونیکی

انسان از ابتداي خلقت تا کنون روشهاي تجاري متفاوتی را تجربه کرده است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می کرد.این سیستم اشکالات فراوانی داشت.مثلا ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازي را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد می شدند. در بعضی تمدنها سیستم کالاي محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذاي اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می کرد. این روش هم مشکلات زیادي داشت. کالاي محبوب در سرزمینهاي مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاري براي سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود،حمل آن آسانتر بود،فاسد نمی شد و همه طاب آن بودند.فواید استفاده از پول به اندازه اي بود که حتی تا چند دهده قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژي دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد،فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را به کار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهاي دور دست یابند. با این پیشرفت،براي اولین بار مرزهاي جغرافیایی براي تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهاي دیگر آغاز شد. اکنون،شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی،بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براي نمایش دیگر آماده کرده است. ترکیب تجارت و الکترونیک از سال 1970 آغاز شد. براي گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاي این تکنولوژي از جمله زیرساختار مخابراتی،مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود. مهم ترین هدف در تجارت حال چه روشهاي بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهاي سنتی و قدیمی – همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان،نقش بانکها و موسسات اقتصادي در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیتهاي تجاري خود را علاوه بر جنبه هاي علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاري و بانکها در کشورهاي پیشرفته اولین نهادي بودند که تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداري الکترونیک امروزي است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی براي انواع فعالیتهاي بانکداري و اقتصادي بشمار می رود. بانکداري و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال،بسیار پیچیده تبدیل شده ست و تطبیق آن با سیاستهاي تجاري و اقتصادي در کشورهاي مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزي دارد. در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمیابیم که بورسهاي اوراق بهادار نیز موسسات دیگري بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی،با توجه به برتریهاي اینترنت در مقایسه با روشهاي قدیمی،به دلیل سرعت و دقت بالا،به موفقیتهاي بی نظیري دست یابند

تاریخچه تجارت الکترونیکی-طراحی سایت مهندس بوترابی
تاریخچه تجارت الکترونیکی-طراحی سایت مهندس بوترابی