بانكداري الكترونيكي

By مهندس بوترابی

در دهه ي گذشته، فناوري اطلاعات اثر شگرفي بر صنعت بانكداري داشته است. اين امر باعث تحول طبيعت ارائه خدمات مالي به مشتريان شده است. بانك ها مزاياي گوناگوني از ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي ب هدست مي آورند كه از آن ميان مي توان به هزينه تعاملات كمتر، ارائه خدمات 24 ساعته و افزايش كارايي اشاره كرد . بانكداري الكترونيكي به معني ارائه كليه خدمات بانكي از جمله نقل وانتقال منابع از طريق شبكه ارتباطي عمومي و قابل دسترس رايانه اي است بانكداري الكترونيك شامل سيستم هايي است كه مشتريان مالي را قادر مي سازد تا در سه سطح اطلاع رساني، ارتباط و تراكنش از خدمات و سرويسهاي بانكي استفاده كنند. بانك در سطح اطلاع رساني، اطلاعات خدمات و عمليات بانكي خود را از طريق شبكه هاي عمومي يا خصوصي معرفي مي كند. در سطح ارتباطات، امكان انجام مبادلات بين سيستم بانكي و مشتري فراهم مي شود. در سطح تراكنش، مشتري قادر است در يك ارتباط متقابل، عملياتي مثل پرداخت صورت حساب، صدور چك، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.